Chris van Dijk

Chris van Dijk

Advocaat, Mediator, Partner

  • Chris van Dijk http://kvdl.nl/onze-mensen/chris-van-dijk/ Advocaat, Mediator, Partner +31 20 5506 661 chris.van.dijk@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/pub/chris-van-dijk/9/b06/b57
  • Frits van der Woude http://kvdl.nl/onze-mensen/frits-van-der-woude/ Advocaat, Mediator, Partner +31 20 5506 879 frits.van.der.woude@kvdl.nl nl.linkedin.com/pub/frits-van-der-woude/1a/542/195
  • Erik van Orsouw http://kvdl.nl/onze-mensen/erik-van-orsouw/ Advocaat, Partner +31 20 5506 878 erik.van.orsouw@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/pub/erik-van-orsouw/2a/883/7b7
  • Peter van den Broek http://kvdl.nl/onze-mensen/peter-van-den-broek/ Advocaat, Partner +31 20 5506 669 peter.van.den.broek@kvdl.nl http://www.linkedin.com/pub/peter-van-den-broek/6/84/259

Aansprakelijkheid

“Adviseren en procederen bij materiële schade, vermogensschade en letselschade.”

Het werkgebied van het team Aansprakelijkheid van Kennedy Van der Laan is breed en divers. De advocaten adviseren en procederen over aansprakelijkheid bij materiële schade, vermogensschade en letselschade.

Technische schade, beroepsaansprakelijkheid en letselschades

Het team is gespecialiseerd in de behandeling van grote en complexe technische schades, waaronder bouwschades, product-recall en brand. Daarnaast hebben de advocaten bij elkaar meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van beroepsaansprakelijkheid (van de traditionele beroepsbeoefenaars als advocaten en notarissen tot accountants, ingenieurs en architecten) en staan ze met regelmaat aangesproken bestuurders bij (D&O). Waar het team bovendien traditioneel sterk is in de behandeling van gecompliceerde letselschades heeft het de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt op het terrein van medische aansprakelijkheid en gezondheidsrecht.

Persoonlijk contact met cliënten

Onze cliënten bestaan onder meer uit de in Nederland actieve nationale en internationale verzekeraars, tussenpersonen, verzekeringsmakelaars, verzekeringspools, expertisebureaus en agenten. Daarnaast staat het team met grote regelmaat multinationals, ziekenhuizen, lagere overheden en andere overheidsinstellingen bij.

Het team onderhoudt graag een nauw, direct en persoonlijk contact met cliënten en acht een open en dynamische samenwerking waardevol en nuttig. Dat geldt ook voor de sterke contacten met de academische wereld. Een aantal advocaten van het team Aansprakelijkheid maakt deel uit van het team Geschilbeslechting. Deze combinatie van factoren biedt de garantie op het best mogelijke resultaat in iedere (conflict)situatie.

Nieuwsbrief Verzekeringen en Aansprakelijkheid

Chambers Europe 2014 – Insurance

What the team is known for Particularly visible in product recalls and large-scale technical damage claims, and increasingly active in the D&O and professional liability arena.

Strengths (Quotes mainly from clients) “The content of the work is excellent, and the team is very client-friendly and approachable. They are to-the-point, direct, modern lawyers. This is a firm-wide thing. It makes them very easy to work with.”

Notable practitioners Frits Van der Woude has an established reputation in the area of D&O and professional liability. Clients are “absolutely happy” with his service and knowledge of traditional commercial liability.

Erik van Orsouw focuses on coverage disputes and technical damages. He is valued for his solution-seeking approach as well as his project management skills, with one client commenting: “He understands our needs very well and assigns the right people to our cases.”

Chris Van Dijk heads the firm’s insurance department. He specialises in professional liability and large material damages cases.

Significant clients Zurich, Hiscox, Delta Lloyd, Chartis, Aon.

Legal 500 EMEA 2014 – Insurance

Kennedy Van der Laan’s team is ‘very practical, with commercial feeling’ and has been increasingly handling D&O and professional indemnity matters. Chris Van Dijk focuses on personal injury claims, while Frits Van der Woude does D&O and professional liability. Erik van Orsouw and Peter van den Broek advise on technical damages cases.

No cure no pay en de dubbele redelijkheidstoets

Op 26 september 2014 heeft de Hoge Raad arrest gewezen over de vraag of het honorarium dat een rechtsbijstandsverlener op basis van een no cure no...

05 januari 2015 

Stuiting van verjaring per e-mail

Deze bijdrage gaat over een ‘oude gewoonte’ die voor herziening vatbaar is. Namelijk die om een stuiting altijd schriftelijk te doen, zelfs...

23 december 2014 

Causaal verband in whiplashzaken: een beschouwing vanuit juridisch en medisch perspectief

Het ontbreken van een medische objectivering van klachten betekent niet automatisch dat er geen sprake is van causaal verband in juridische zin...

22 december 2014 

Randen euthanasiewet worden opgezocht

Elk jaar verschijnt het jaarverslag van de regionale toetsingscommissies euthanasie redelijk geruisloos. Er komt een bondig nieuwsberichtje over in...

10 november 2014 

Toerekening gevolgen privéongeval aan eerder bedrijfsongeval

HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2895 X is in de uitoefening van zijn werkzaamheden aangereden door een heftruck, waardoor hij vier tenen heeft...

03 november 2014 

Sterftecijfers álle ziekenhuizen nu openbaar

Wat zeggen sterftecijfers over de kwaliteit van een ziekenhuis? Weinig, zeggen deskundigen. Al jaren woedt een debat over de vraag of deze cijfers...

23 oktober 2014 

Casus LangeLand Ziekenhuis: aansprakelijkheidsrisico’s van het bestuur bij financiële noodsituatie

Afgelopen week heeft de ACM de Reinier Haga Groep een ontheffing gegeven om het LangeLand Ziekenhuis (LLZ) in Zoetermeer financieel te steunen. Deze...

02 oktober 2014 

Fraudeonderzoek, privacy en onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal

Het risico op bewijsuitsluiting vormt voor verzekeraars wellicht de ultieme sanctie op schending van regels ter bescherming van privacy en...

30 september 2014 

Gederfde winst is ook schade

Dat ICT in onze wereld een cruciale rol speelt zal niemand betwisten. Vrijwel alle organisaties zijn voor hun succes in belangrijke mate afhankelijk...

30 september 2014 

Het monstertruck-ongeluk, wie is aansprakelijk?

Jan van der Grinten geeft in het artikel van Rik Kuiper en Jarl van der Ploeg in De Volkskrant van 30 september 2014 inzicht in de complexe vraag wie...

30 september 2014 

Hoge Raad schept meer duidelijkheid over verschil tussen bestuurdersaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid

In het Tulip-arrest van 5 september 2014 schept Hoge Raad meer duidelijkheid over de toepasselijke normen voor bestuurdersaansprakelijkheid ten...

25 september 2014 

Leaseauto gestolen, wie betaalt de schade?

Degene die schade toebrengt aan een ander, moet betalen. Toch? Nee, bij een leaseauto gelden andere regels, blijkt uit een recente zaak. Een...

08 september 2014 

De schadeclaim van het slachtoffer van strafbare feiten; bruggenbouwer tussen twee rechtsgebieden?

Breed onderschreven wordt de gedachte dat slachtoffers – of het nu gaat om slachtoffers van een onrechtmatige daad of om slachtoffers van een...

28 juli 2014 

Voorontwerp Wetsvoorstel Afwikkeling Massaschade in een collectieve actie

Sinds 7 juli 2014 ligt er een voorontwerp voor een wetsvoorstel waarmee de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk moet worden...

21 juli 2014 

KVdL Wijzer: Product recall food. Hoe te handelen bij het terughalen van levensmiddelen?

Hoe te handelen bij het terughalen van levensmiddelen? Levensmiddelen die op de markt worden gebracht moeten voldoen aan de geldende...

17 juli 2014 

Normen nodig voor euthanasieconsulent

Ten onrechte is alleen de behandelend arts aan strikte eisen gebonden. Voor het handelen van artsen die consulteren bij euthanasieverzoeken zijn...

17 juni 2014 

Annotatie: Onrechtmatigheid bij schending Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

De wijze waarop verzekeraars buiten een reguliere dossierstudie onderzoek kunnen doen naar eventuele verzekeringsfraude en de mogelijke gevolgen...

14 juni 2014 

Deelgeschilprocedure: stand van zaken

Hoeveel deelgeschillen zijn er sinds de inwerkingtreding van de wet? Waar gaan die deelgeschillen over? Welke onderwerpen zijn geschikt voor een...

03 juni 2014 

Ongeoorloofd inzage in patiëntendossier levert longarts waarschuwing op

Inzage in patiëntendossier In een patiëntendossier worden gegevens over de behandeling van een patiënt vastgelegd. Dit betreffen vertrouwelijke...

02 juni 2014 

Medische aansprakelijkheid: hoe verloopt een juridische procedure?

Indien het partijen niet lukt om zonder tussenkomst van de rechter tot een oplossing van een medische aansprakelijkheidszaak te komen, zijn er...

02 juni 2014 

Vraagstelling (medisch) deskundigenonderzoek

Een deskundigenonderzoek is in veel gevallen beslissend voor de uitkomst van een procedure. Welke deskundige en op basis van welke vraagstelling deze...

02 juni 2014 

Correcte omgang medische informatie

Medische informatie is hoogst gevoelige informatie die de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene doorgaans direct raakt. In personenschadezaken...

02 juni 2014 

De behandeling van personenschadezaken

Personenschadezaken gelden onder de professionals in de verzekeraarswereld doorgaans als taaie, moeizame en langdurige trajecten. Dat is voor beide...

02 juni 2014 

GOMA: op weg naar een betere afwikkeling van medische aansprakelijkheid?

Op 16 juni 2010 is de eerste versie van de ‘Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid’ – kortweg...

02 juni 2014 

Checklist medische tuchtklacht

U bent arts, tandarts, verpleegkundige, psycholoog, psychotherapeut of fysiotherapeut en u hebt een tuchtklacht van een patiënt ontvangen. Wat te...

02 juni 2014 

Wanneer is sprake van een medische fout?

De medische wereld is een snelle wereld. Beslissingen moeten vaak onder tijdsdruk worden genomen, terwijl niet altijd alle relevante informatie al...

02 juni 2014 

Beroep op doorbrekingsjurisprudentie in deelgeschil mogelijk?

Rechtsvraag Werkgever Y stelt op basis van de in de jurisprudentie ontwikkelde “doorbrekingsgronden” (op grond van deze jurisprudentie kan een...

21 mei 2014 

Eisen stelplicht wegbeheerder bij beroep op beperkte financiële middelen

Hoge Raad 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:831 Letsel fietser door spleet naast de weg Een racefietser is ten val gekomen, nadat hij voor een...

08 mei 2014 

Onrechtmatig verkregen bewijs in fraudezaak

HR 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:942 Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Het Verbond van Verzekeraars heeft de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek...

06 mei 2014 

Rentederivaten en het MKB – een complexe combinatie

Inleiding Het is de afgelopen maanden veelvuldig in het nieuws geweest: de advisering van banken bij de verkoop van renteswaps - derivaten waarbij...

16 april 2014 

Annotatie: Verrekening AOV-uitkering met schadevergoeding

Kunnen uitkeringen die de benadeelde uit een verzekering ontvangt, met de vergoeding van de schade door de aansprakelijke worden verrekend? Art....

14 april 2014 

Antwoord minister over vermeende discriminatie bij schadebegroting

Aanleiding De Rechtbank Den Haag heeft op 23 juli 2013 (JA 2013/171) een beschikking in een deelgeschil gegeven, dat in de politiek tot ophef heeft...

18 maart 2014 

Aanpassing behandelresultaat relevant voor bepaling tekortkoming arts

Hoge Raad 31 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:217 Feiten Een patiënte met hevige tandartsenangst laat een uitgebreide gebitssanering uitvoeren. Het...

04 maart 2014 

Het medisch hoofdbehandelaarschap

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft in april 2012 een vergaande uitspraak gedaan over de eisen die aan de medisch...

03 maart 2014 

Wijzigingswet financiële markten 2014: Zorgplicht in Wft en wijzigingen tuchtrechtspraak accountants

Jaarlijks wordt de Wet op het financieel toezicht (Wft ) en de daaraan gerelateerde financiële wetgeving door middel van de Wijzigingswet...

24 februari 2014 

Zware bewijslast bestuurdersaansprakelijkheid op schouders van curator

Inleiding Op 24 januari jl. heeft de Hoge Raad (RvdW 2014/193) een interessant arrest gewezen op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid in...

20 februari 2014 

Aansprakelijkheid, privacy en positieve prikkels: de juridische spelregels

''Stel: een werknemer raakt tijdens een bedrijfssportdag ernstig geblesseerd. Ben je dan als werkgever aansprakelijk voor zijn schade? Is het...

23 januari 2014 

Esther Pans in NRC over medische aansprakelijkheid

Proefproces. Meldpunt voor klachten over protheses eist verbod op inbrengen borstimplantaten tot vaststaat dat ze niet ongezond zijn. Het fonds dat...

23 december 2013 

Verslaving is een ziekte. Is ontslag mogelijk?

In huidige medische wetenschap wordt aangenomen dat een alcohol- of drugsverslaving een ziekte is. Voor zieke werknemers geldt een opzegverbod...

03 december 2013 

Kennedy Van der Laan wint ook tweede rechtszaak voor zorg-IT specialist ALERT

Amsterdam, 27 november 2013 – Vandaag oordeelde de rechtbank in Den Bosch dat het TweeSteden Ziekenhuis het contract met zorg-IT-specialist ALERT...

27 november 2013 

Staat aansprakelijk voor onvoldoende opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Het vervolg, maar nog niet het eind. Sinds 1 januari 2012 hebben zieke werknemers, net als hun collega’s, recht op volledige opbouw van...

19 november 2013 

Onbelangrijk verzuim bij taakvervulling bestuur?

HR 1 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1079 Tijdens het faillissement van de vennootschap houdt de curator een bestuurder op grond van artikel 2:248...

18 november 2013 

Een nieuwe brandregresregeling: actie gewenst!

Ondanks de vanuit de markt van allerlei kanten geuite bezwaren zal de huidige Bedrijfsregeling Brandregres 2000 (“BBr 2000”) reeds per 1 januari...

14 november 2013 

Wft voor de verzekeringsbranche: nieuw handboek voor niet-juristen

Samen met Berghauser Pont heeft Kennedy Van der Laan het boek ‘Wft voor de verzekeringsbranche, A quick reference guide’ uitgebracht, speciaal...

11 november 2013 

Verbond van Verzekeraars: “Wapen je tegen de risico’s van cybercrime”

Het Verbond van Verzekeraars heeft op 31 oktober 2013 het position paper ‘Virtuele risico’s, echte schade’ uitgebracht, waarin zij ingaat op de...

01 november 2013 

Een notariële akte; écht HEMA

De HEMA-notaris Sinds 29 oktober biedt HEMA op haar website notariële diensten aan. Consumenten kunnen daar terecht voor een standaard testament...

30 oktober 2013 

Update: Contracteren met de klant

Hoe kun je aansprakelijkheidsrisico’s minimaliseren? "Wij merken dat dit onderwerp in de praktijk erg leeft bij klanten. Leveranciers en...

24 oktober 2013 

Vanaf 1 januari 2014 blijft onzorgvuldig handelen criterium bij brandregres op niet-particulieren

Per 1 januari 2014 treedt een nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres (BBr) in werking. In deze nieuwe regeling zijn de mogelijkheden tot brandregres op...

23 oktober 2013 

Commissie van Aanbestedingsexperts vindt aansprakelijkheidsregeling disproportioneel

Op 17 september heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts haar eerste inhoudelijke advies gepubliceerd. Hoewel het advies al is uitgebracht in...

23 september 2013 

Bewijsbeslag mogelijk in niet IE-zaken

Hoge Raad 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958 De voorzieningenrechter heeft de Hoge Raad de volgende prejudiciële vraag voorgelegd: ‘is...

23 september 2013 

De impact van de brede meldplicht datalekken [VIDEO]

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel voor ‘brede meldplicht datalekken’ ingediend. Een datalek betekent een inbreuk op de beveiliging van...

19 september 2013 

Eigen schuldverdeling effectenlease-arresten geldt niet bij beroepsfout financieel adviseur

In zijn effectenlease-arresten heeft de Hoge Raad kort gezegd geoordeeld dat de schade door een beroepsfout van een aanbieder van...

16 september 2013 

Update: Asbest en aansprakelijkheid

“Er is sprake van stijgende onrust over asbest; niet alleen in de praktijk, maar ook in de rechtspraak. Voorzichtig komt er een vraag op de lippen...

04 september 2013 

Kennedy Van der Laan wint belangrijke zaak voor zorg-IT specialist ALERT

“Deze overwinning is voor ALERT van groot belang en juridisch interessant. De rechtbank loopt zorgvuldig de eisen langs waaraan moet zijn voldaan...

21 augustus 2013 

Curaçao verantwoordelijk voor gevaarlijke situatie in gevangenis

Hoge Raad 28 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:47 Samenvatting Feiten Een gedetineerde in de op Curaçao gevestigde Bon Futuro gevangenis gaat met...

17 juli 2013 

De klachtplicht is dood, leve de klachtplicht!

HR 8 februari 2013, LJN BY4600 Op 8 februari 2013 is een drietal arresten gewezen door de Hoge Raad waarin de klachtplicht (wederom) centraal...

11 juli 2013 

Arbeidsrechtelijke omkeringsregel bij beroepsziekten aangescherpt

Hoge Raad 7 juni 2013, LJN BZ1717 en BZ1721 Essentie Voor de arbeidsrechtelijke omkeringsregel is geen plaats als het verband tussen de...

09 juli 2013 

Is eigen aangifte van faillissement zonder bestuur mogelijk?

Het bestuur van een vennootschap is bevoegd om het eigen faillissement van deze vennootschap aan te vragen. Wat nu te doen met een eigen aangifte tot...

28 juni 2013 

Kennedy Van der Laan lanceert rechtspraak-zoekfunctie voor de verzekeringsbranche

Kennedy Van der Laan lanceert een unieke online zoekfunctie voor de verzekeringsbranche. De zoekfunctie biedt de mogelijkheid om de voor de...

26 juni 2013 

Het Villa Mundo-arrest: iets nieuws onder de (Spaanse) zon?

Noot bij Hoge Raad, 23 november 2012, LJN BX5881 Het feitencomplex van het arrest van 23 november 2012 (het Villa Mundo-arrest) lijkt afkomstig...

25 juni 2013 

Verruiming aansprakelijkheid ouders

Op 3 juli 2012 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot verruiming van aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van minderjarige kinderen...

22 mei 2013 

Kennedy Van der Laan in SCHADE magazine

Betrek advocaten in een eerder stadium bij de aanpak van een complexe juridische kwestie en besteed meer aandacht aan het voortraject, het verzamelen...

13 mei 2013 

Geen informatieplicht bank bij toestemming op grond van art. 1:88 BW

Hoge Raad 12 april 2013 LJN BY8651 Samenvatting Eiser en zijn echtgenote hebben voor Bank X (hierna ‘de bank’) twee hypotheken op hun woonhuis...

07 mei 2013 

Buitengerechtelijke kosten bij geringe toewijzing schadevergoeding

Vindplaats uitspraak Hoge Raad 5 april 2013, LJN BY9086 Samenvatting X is aandeelhouder van enkele vennootschappen die actief zijn in de bouw en...

24 april 2013 

Goede raad is goud waard: postcontractuele zorgplicht voor financiële adviseurs/bemiddelaars

Commentaar bij HR 22 maart 2013, LJN BY6759 Inleiding In deze zaak wordt een financieel adviseur (de “Adviseur”) door zijn voormalige cliënte...

16 april 2013 

De maatschap als opdrachtnemer: wie is aansprakelijk voor fouten?

Hoge Raad 15 maart 2013, LJN BY7840 De maatschap als opdrachtnemer. Wie is aansprakelijk voor een fout? De maatschap, de maten of degene die de...

11 april 2013 

"Besturen is dansen op het slappe koord van aansprakelijkheid"

Ondernemingsbestuurders worden sneller dan voorheen aansprakelijk gesteld voor problemen die ontstaan tijdens hun bestuur. Niet gek, want er komen...

27 maart 2013 

Zonder schade ook geen recht op schadevergoeding

Datum en vindplaats HR 11 januari 2013, LJN BX9830. Samenvatting X en Y hebben een ruilovereenkomst gesloten met betrekking tot twee percelen...

11 maart 2013 

De klachtplicht in beleggingsadviesrelaties

Wanneer dient een klant te ontdekken dat zijn bank haar zorgplicht heeft geschonden en binnen welke termijn moet hij daarover bij de bank...

11 maart 2013 

Opvoeren van nieuwe schadeposten in schadestaatprocedure is mogelijk

Hoge Raad 25 januari 2013, LJN BY1071 Samenvatting Een glastuinbouwbedrijf heeft met succes een procedure aangespannen tegen de leverancier van een...

06 maart 2013 

Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten aangenomen

Op 29 januari 2013 heeft de Eerste Kamer de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten aangenomen. De wet voorziet in een...

19 februari 2013 

Overschrijding wettelijke beslistermijn niet altijd onrechtmatig

Een besluit moet vaak binnen een bepaalde wettelijke termijn worden genomen. Als het bestuursorgaan die termijn overschrijdt, leidt dat niet...

18 februari 2013 

Foutief fiscaal advies: kansschade of proportionele aansprakelijkheid?

Hoge Raad 21 december 2012, LJN BX7491 Essentie De Hoge Raad oordeelt dat ter zake een beroepsfout vanwege een foutief fiscaal advies niet het...

04 februari 2013 

Zorgplicht van de werkgever voor veiligheid van ervaren werknemers

Hoge Raad 7 december 2012, NJ 2013, 11 Essentie Arubaanse zaak. De werkgever moet er ook op toezien dat de ervaren werknemer de juiste...

04 februari 2013 

Billijkheidscorrectie bij proportionele aansprakelijkheid

Hoge Raad 14 december 2012, LJN BX8349 Essentie De billijkheidscorrectie kan bij proportionele aansprakelijkheid niet leiden tot een groter...

04 februari 2013 

Omkeringsregel eerder toepasselijk

Hoge Raad 23 november 2012, LJN BX7264 Essentie De Hoge Raad laat voor toepassing van de omkeringsregel de eis vallen dat de kans op het...

17 januari 2013 

Als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen?

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880 Feiten In 2007 vindt een ongeval plaats tussen twee auto’s. De ene wordt bestuurd door X, die een...

13 januari 2013 

Opstalaansprakelijkheid: beperking tot beoordeling tenzij-clausule?

Hoge Raad 30 november 2012, LJN BX7487 Essentie De gemeente is als rioolbeheerder aangesproken voor funderingsschade aan woningen. De Hoge Raad...

11 januari 2013 

Kennedy Van der Laan versterkt sectie V&A met benoeming van Peter van den Broek tot partner

AMSTERDAM, 10 januari 2013 – Kennedy Van der Laan heeft Peter van den Broek op 1 januari 2013 tot partner benoemd. Peter is werkzaam op de sectie...

10 januari 2013 

Subrogatie(verbod) bij mede-aansprakelijkheid familieleden

Hoge Raad 23 november 2012, LJN BX5880 Essentie Het subrogatieverbod jegens eigen familieleden beperkt ook het verhaal jegens die...

07 januari 2013 

Autoschades afwikkelen volgens Audatex, ook als er kortingen zijn gehanteerd

Hoge Raad 26 oktober 2012, LJN BX0357 Essentie Bij zaaksbeschadiging is uitgangspunt dat de schade gelijk is aan de – objectieve –...

17 december 2012 

Externe bestuurdersaansprakelijkheid ook mogelijk als de bestuurder geen ernstig verwijt kan worden gemaakt

Hoge Raad 23 november 2012, LJN BX5881 (Van de Riet/Hoffmann c.s.) Op 23 november 2012 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan op het...

17 december 2012 

Waarschuwing voor fraude internetbankieren

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6 november 2012 Eiseres is slachtoffer geworden van fraude bij internetbankieren. Zij verwijt de bank haar niet...

13 december 2012 

Bestuurders en commisarissen opgelet: Wet Bestuur en Toezicht geldt per 1 januari 2013!

Per 1 januari 2013 treedt de Wet Bestuur en Toezicht (hierna “Wet”) in werking. Hierdoor kan de rechtspositie van een statutair bestuurder en lid...

29 oktober 2012 

Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van zaken

Het arrest Fortis/Bourgonje roept de vraag op wanneer proportionele aansprakelijkheid wel of niet toelaatbaar is. Uit de rechtspraak over dit...

28 oktober 2012 

De Deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds de inwerkingtreding van de Wet deelgeschilprocedure voor...

22 oktober 2012 

Herziening van het Enquêterecht

Het enquêterecht is een middel om openheid te verkrijgen over het beleid van een vennootschap. Dit middel kan ingezet worden wanneer er gegronde...

27 september 2012 

De uitleg van art. 6:106 lid 1 sub b BW: wanneer recht op smartengeld?

Hoge Raad 26 juni 2012, LJN BW1519 Essentie Ook een blauw oog is lichamelijk letsel, zodat daarvoor een recht op smartengeld bestaat. Voor...

21 augustus 2012 

Schending wilscontrolerende taak notaris bij verkoop bedrijfspand

Hoge Raad 29 juni 2012, LJN BW4013 Essentie Een notaris heeft onzorgvuldig gehandeld door in plaats van zich ervan te vergewissen dat de wil van...

21 augustus 2012 

Een goede vrijdag voor de verjaringstermijn van regresvorderingen, of toch niet?

Twee (of meer) partijen kunnen hoofdelijk verbonden zijn voor het voldoen van schadevergoeding aan een benadeelde partij als zij beiden aansprakelijk...

14 augustus 2012 

Aansprakelijkheidsdrempels bij tekortkoming bindend adviseurs

Hoge Raad 15 juni 2012, LJN BW0727 Essentie Volgens de Hoge Raad past terughoudendheid bij de beoordeling of fouten van bindend adviseurs...

24 juli 2012 

Aansprakelijkheid accountant bij overname, Noot bij JA 2012/142

Onderneming A heeft tot doel een proces te ontwikkelen dat het mogelijk maakt om van afval brandstof te maken (hierna: het project). Een accountant...

06 juni 2012 

De verjaringstermijn van hoofdelijke- en zelfstandige regresvorderingen

HR 6 april 2012, LJN BU3784 en HR 4 mei 2012, LJN BV6769 Essentie De Hoge Raad laat zich in twee arresten uit over de verjaringstermijn van...

29 mei 2012 

De zzp'er en art. 7:658 lid 4 BW: de Hoge Raad oordeelt

Sinds de invoering van art. 7:658 lid 4 BW bestaat er onduidelijkheid in de rechtspraak en literatuur over de vraag of een zzp'er op grond van art....

01 mei 2012 

Werkgever ook aansprakelijk voor zzp’er? (Verzekeringen en aansprakelijkheid)

Hoge Raad 23 maart 2012, LJN BV0616 Essentie De Hoge Raad oordeelt dat artikel 7:658 lid 4 BW ook op zzp’ers van toepassing kan zijn. De Hoge...

26 april 2012 

Aansprakelijkheid verzekeraar wegens schending waarschuwingsplicht bij onzekerheid over fiscale gevolgen levensverzekering

Hoge Raad, 9 maart 2012, LJN: BU9206 Essentie Heeft de verzekeraar haar zorgplicht geschonden door de verzekerde niet te waarschuwen voor het...

26 april 2012 

Wees scherp op de verjaringstermijn!

Hoge Raad 3 februari 2012, LJN: BV2719 Samenvatting Een cliënt heeft in januari 2002 bijstand gezocht bij zijn rechtsbijstandverlener. Hij had...

28 maart 2012 

Aansprakelijkheid verkoper en makelaar voor onjuiste informatie

Hoge Raad, 17 februari 2012, LJN BV6162 en BU9891 Essentie Kan de koper van een pand, die er na de koop achter is gekomen dat de onder meer in de...

28 maart 2012 

Wanprestatie onderaannemer niet steeds onrechtmatig jegens opdrachtgever

Hoge Raad 20 januari 2012, LJN BT7496 Essentie In dit arrest bevestigt de Hoge Raad enkele uitgangspunten als het gaat om aansprakelijkheid van een...

28 februari 2012 

Terughoudendheid vereist bij toepassing van de Maclou-norm

HR 16 december 2011, LJN BU4204 Essentie Ook voor persoonlijke aansprakelijkheid van een curator jegens een gefailleerde, geldt de Maclou-norm....

31 januari 2012 

Werkgeversaansprakelijkheid: reikwijdte van en verhouding tussen artikelen 7:658 en 7:611 BW

HR 11 november 2011, LJN BR5215 en BR5223 LJN BR5215 (postbezorgster) X is tijdens haar werkzaamheden als postbezorgster voor TNT te voet op een...

31 januari 2012 

Verlichting bewijspositie benadeelde whiplash?

Het partijdebat in procedures over whiplash draait al jaren om drie deelonderwerpen, namelijk de vraag naar (i) het bestaan van klachten, (ii) de...

05 januari 2012 

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611

Het gebruik van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW) als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid is al enige tijd in beweging. In de rechtspraak...

01 januari 2012 

BNR Nieuwsradio met Erik van Orsouw

Erik van Orsouw, advocaat verzekeringen en aansprakelijkheid en partner bij Kennedy Van der Laan, is voor het programma Carrière geïnterviewd door...

13 december 2011 

Onderwijsinstellingen en verzekeringsplicht

Hoge Raad, 28 november 2011, LJN: BQ2324 Essentie Een leerlinge van een onderwijsinstelling loopt letselschade op tijdens een vanwege die...

12 december 2011 

Incident tot niet-ontvankelijkheid in de Vioxx-zaak

Noot bij Hof Amsterdam 11 januari 2011 Incident tot niet-ontvankelijkheid omdat niet voldaan zou zijn aan art. 3:302 en 3:303 BW. Criterium onder...

08 november 2011 

Inkadering van opstalaansprakelijkheid na arrest dijkdoorbraak Wilnis; relevantie voor de overheidspraktijk

In de nacht van 25 op 26 augustus 2003 verschoof in het Utrechste Wilnis een zogenaamde tussenboezemkade over een lengte van zestig meter. Door de...

01 november 2011 

Wikken en wegen: deskundigen en bewijslastverdeling bij aansprakelijkheid voor beroepsziekten

Hoge Raad 8 juli 2011, LJN BQ3519, LJN BQ3517, LJN BQ3514 Essentie In een drietal arresten bepaalt de Hoge Raad dat een werkgever geen belang meer...

28 oktober 2011 

Asbest in gebouwen: de aansprakelijkheidsrisico's van de eigenaar/verhuurder

In 2010 deed de Hoge Raad uitspraak in de zaak KPN/Tamminga. Het ging over een inbraak in een Primafoonwinkel waardoor asbest was vrijgekomen. Deze...

01 oktober 2011 

Het verrekenen van voordeel bij effectenleaseovereenkomsten

De Hoge Raad heeft op 29 april 2011 een nieuwe uitspraak gedaan over de verrekening van voordeel op grond van art. 6:100 BW. Art. 6:100 BW bepaalt:...

01 oktober 2011 

Vrijwaringsclausule kartclub onaanvaardbaar

HR 10 juni 2011, LJN BP9994 De feiten Bij het Nederlands Kampioenschap Karten in 1997 heeft zich een ongeval voorgedaan tussen twee deelnemers. De...

30 september 2011 

Nogmaals: als niet bewezen wordt wie door rood reed, hadden beiden groen licht (ook al kan dat niet)

Hoge Raad 8 juli 2011, LJN BP6996 Essentie Aanrijding tussen twee automobilisten op een door verkeerslichten beveiligde kruising. Geen van beiden...

30 september 2011 

De kwalificatie van kosten als bereddingskosten bij AVB-polis

Op 15 april 2011 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de kwalificatie van kosten als bereddingskosten. Jurisprudentie van de Hoge Raad daarover...

02 september 2011 

Reikwijdte en invulling zorgplicht wordt niet bepaald door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer

Hoge Raad 24 juni 2011, LJN BP9897 Essentie Ook als een werknemer een veiligheidsvoorziening zelf moet toepassen en diens nalaten daaromtrent niet...

26 augustus 2011 

Werknemer hoeft zorgplichtschending werkgever niet te specificeren

Hoge Raad 10 juni 2011, LJN: BP8788 Essentie Bij de vaststelling van werkgeversaansprakelijkheid is de stelplicht van de werknemer beperkt. Het hof...

25 juli 2011 

Heeft de bewaargever van gevaarlijke stoffen haar zorgplicht geschonden?

Hoge Raad 29 april 2011, zaaknr. 09/03594, LJN: BP0567 Essentie De in artikel 6:175 lid 2 BW bewerkstelligde verlegging van de...

30 juni 2011 

Graafbedrijf aansprakelijk voor door netbeheerder betaalde compensatievergoedingen

Hoge Raad 29 april 2011, LJN: BQ2935 Essentie De netbeheerder die compensatievergoedingen heeft moeten betalen aan haar afnemers als gevolg van een...

30 juni 2011 

Manegehoudster aansprakelijk voor trap paard

Hoge Raad 1 april 2011, LJN BP1475 en BP1477 Essentie In deze procedure is de vraag aan de orde wie aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan...

27 mei 2011 

Wettelijke regeling nadeelcompensatie in behandeling bij de Tweede Kamer

In bepaalde gevallen is de overheid gehouden om bij de rechtmatige uitoefening van publieke taken de schade die dat veroorzaakt te vergoeden. De...

27 mei 2011 

Wie draait op voor oplichting door tussenpersoon?

Hoge Raad 11 maart 2011, LJN BB9964, BB9967, BB9969, BB9972, BB9974 Essentie De Hoge Raad legt artikel 6:172 BW restrictief uit. Het artikel is...

29 april 2011 

'State of the art' als begrenzing van opstalaansprakelijkheid

'Op 17 december 2010 wees de Hoge Raad arrest in de zaak over de dijkdoorbraak die in 2003 in Wilnis plaatsvond. In deze procedure staan de gemeente...

01 april 2011 

De deskundigenvoortaxatie revisited?

Art. 275 (oud) WvK regelde een belangrijk rechtsgevolg van een deskundigenvoortaxatie, nl. de gebondenheid van de verzekeraar aan die taxatie. Per 1...

01 april 2011 

Productaansprakelijkheid: ondeugdelijkheid betrokken exemplaar of ondeugdelijkheid hele soort?

Hoge Raad 4 februari 2011, LJN BO5803 Essentie Voor aansprakelijkheid op de voet van artikel 6:162 BW van de producent voor het door hem in het...

25 maart 2011 

Bestuurdersaansprakelijkheid bij tussentijdse uitkeringen van winst aan aandeelhouders

Rechtbank Amsterdam 21 april 2010 (Kemp q.q./Idee c.s.) Uitkeringen van winst Nederlandse vennootschappen, B.V.’s en N.V.’s kunnen aan hun...

25 maart 2011 

Bestuurdersaansprakelijkheid voor te late inschrijving in het handelsregister

Hoge Raad 28 januari 2011, RvdW 2011/171 Volgens artikel 2:180 lid 2 BW zijn bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor elke rechtshandeling die de...

25 maart 2011 

De zorgplicht van vermogensbeheerders

Hoge Raad 24 december 2010, LJN BO1799 Essentie In deze zaak stond centraal hoe ver de zorgplicht van de vermogensbeheerder ging. De Hoge Raad...

24 februari 2011 

Aansprakelijkheid dijkdoorbraak Wilnis

Hoge Raad 17 december 2010, LJN BN6236 Essentie De Hoge Raad laat zich uit over de vragen of een dijk als een opstal is aan te merken en of bij de...

24 februari 2011 

Beroep van bank op aansprakelijkheid bestuurders vóór inschrijving van BV, onaanvaardbaar

Hoge Raad 28 januari 2011, LJN BO7122 Essentie De omstandigheid dat een partij op het moment van het aangaan van een rechtsverhouding met een...

24 februari 2011 

Aansprakelijkheid werkgever voor gevolgen van meer dan 40-urige werkweek

Hof Den Bosch 9 november 2010, JAR 2011/41 Zorgverplichting werkgever Een werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van...

24 februari 2011 

GOMA: op weg naar een betere afwikkeling van medische aansprakelijkheidszaken?

Op 16 juni 2010 is de eerste versie van de 'Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid' - kortweg GOMA -...

01 februari 2011 

Bewijslast zorgplicht bij werkgeversaansprakelijkheid

Hoge Raad 26 november 2010, BN9977 Essentie Tijdens het werk op een platform voor de kust van Afrika heeft een werknemer gezondheidsklachten...

27 januari 2011 

Doorwerking exoneratieclausule jegens derde bij opstalaansprakelijkheid

Hoge Raad 26 november 2010 (LJN BM9757) Essentie Centraal staat de vraag of een opstaleigenaar zich tegenover een derde kan beroepen op een in de...

27 januari 2011 

Aansprakelijkheid voor te laat beslissen

Aansprakelijkheid voor te laat beslissen De Raad van State oordeelde afgelopen zomer dat overschrijding van een beslistermijn niet kan worden...

27 januari 2011 

Hangmat arrest

Hoge Raad 8 oktober 2010, BM 6095 Essentie Een vrouw raakt gewond doordat een pilaar afbreekt waaraan zij haar hangmat had opgehangen. De pilaar...

03 december 2010 

Kwalitatieve aansprakelijkheid jegens medebezitter

Het komt niet vaak voor dat een arrest van de Hoge Raad in een civiele procedure de kranten en het journaal haalt, maar het arrest van de Hoge Raad...

04 november 2010 

Vuurwerkramp Enschede: de Staat gaat vrijuit

Op Hemelvaartsdag stond dit jaar de stad Enschede stil bij het feit dat het tien jaar geleden is dat de stad getroffen werd door een ramp van voor...

31 oktober 2010 

Uitkering uit ongevallenverzekering verrekenen als voordeel met schade-uitkering?

Hoge Raad 1 oktober 2010, LJN: BM7808 Essentie Indien aan de werknemer uit hoofde van een door de werkgever afgesloten ongevallenverzekering een...

28 oktober 2010 

Verjaring bij beroepsziekte RSI

Hoge Raad 10 september 2010, LJN: BM7041 Essentie Een werknemer ondervindt vanaf omstreeks 1992 RSI-achtige klachten, waarvoor hij in 2000 voor het...

28 oktober 2010 

Vervaltermijnen soms niet fataal

Raad van Arbitrage 16 maart 2010, TBR 2010/134 Vervaltermijnen soms toch niet fataal Veel algemene voorwaarden in de bouw (UAV 1989, DNR 2005, RVOI...

28 oktober 2010 

Decharge geen effect ten aanzien van feiten die niet uit jaarstukken blijken

HR 25 juni 2010, LJN BM 2332 Feiten In 1975 is door eiser en zijn echtgenote BVA opgericht, met eiser als enig bestuurder. Eind 1988 zijn de...

28 oktober 2010 

10 jaar na dato: Staat aansprakelijk voor schade vuurwerkramp Enschede?

Hoge Raad 9 juni 2010, LJN: BL3262 Essentie De verzekeraars die in het kader van de schade van Grolsch hebben uitgekeerd, trachten tevergeefs...

30 september 2010 

Advocaat aansprakelijk voor niet-tijdig stuiten verjaring

Hoge Raad 9 juli 2010, LJN: BM1688 Essentie Advocaat aansprakelijk voor het niet-tijdig stuiten van de verjaring van een verhaalsvordering op het...

30 september 2010 

Aansprakelijkheid inlener voor een verkeersongeval van een ingeleende werknemer

Hoge Raad 9 juli 2010, LJN: BL 4088 Essentie De Hoge Raad laat in het midden of de verzekeringsplicht voor verkeersrisico's, zoals die voor...

30 september 2010 

De nieuwe verjaringsregeling

Op 1 juli 2010 zijn de Wet deelgeschilprocedure bij letselen overlijdensschade (‘Wet deelgeschilprocedure’, Kamerstukken 31 518) en de Wet...

30 september 2010 

Interview Janneke Slöetjes over het melden van verkeersovertredingen aan verzekeraars

Op 16 september jl. was Janneke Slöetjes te horen in het programma Peptalk op BNR Nieuwsradio. Er werd gediscussieerd over het idee om aan...

16 september 2010 

Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten (art. 6:171 BW)

Hoge Raad 18 juni 2010, LJN: BL9596 en BL9690 Essentie Artikel 6:171 BW is, ofschoon aan haar de gedachte ten grondslag ligt dat een buitenstaander...

30 augustus 2010 

Discussie over het begrip reisorganisator door Hoge Raad beslecht

Hoge Raad 11 juni 2010, LJN: BL8510 Essentie De enkele omstandigheid dat een reisbureau op verzoek en initiatief van een reiziger een pakketreis...

30 augustus 2010 

Klagen is vormvrij

Hoge Raad 11 juni 2010, LJN: BL8297 Essentie De Hoge Raad oordeelt dat het in artikel 6:89 BW bedoelde protest vormvrij is, maar ook dat niet...

16 juli 2010 

Aansprakelijkheid voortvloeiend uit goed werkgeverschap: een onverzekerbaar ondernemersrisico?

Aansprakelijkheid voortvloeiend uit goed werkgeverschap (art.7:611 BW) is een hot item. De grenzen van deze aansprakelijkheidsgrond zijn de laatste...

30 juni 2010 

De patiëntenkaart in de lagere rechtspraak

Ruim twee jaar geleden deed de Hoge Raad uitspraak in de ‘patiëntenkaart arresten’1. Hij oordeelde daarbij over de vraag of de rechter in het...

30 juni 2010 

Instandhouding van een illegaal bouwwerk

Bij uitspraak van 17 maart 2010 (200901588/1) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) uitspraak gedaan over...

25 juni 2010 

Maatstaf non-conformiteit bij distributie/koopovereenkomst

Hoge Raad 21 mei 2010, LJN: BL8295 Essentie De vraag of het gekochte aan de overeenkomst beantwoordt, moet worden beoordeeld aan de hand van alle...

25 juni 2010 

Bewijslastverdeling bij werkgeversaansprakelijkheid voor deugdelijkheid gebruikte trap

Hoge Raad 21 mei 2010, LJN: BM0708 Essentie Een werknemer komt ten val bij het werken met een trap en loopt daarbij letsel op. Op grond van de...

25 juni 2010 

Wrongful birth door niet goed uitgevoerde abortus

Hoge Raad 16 april 2004, LJN BL2229 Essentie Na een mislukte abortus in de zevende week, besluit de aanstaande moeder in de zeventiende week het...

28 mei 2010 

Geen schending schadebeperkingsplicht bij nalaten vernietigingshandeling

Hoge Raad 23 april 2010, LJN BL4084 Essentie De in deze procedure aangesproken notaris heeft zich op de schadebeperkingsplicht beroepen, omdat de...

28 mei 2010 

Vergoeding van door de OR gemaakte kosten door de ondernemer

Een bespreking van Rechtbank 's-Gravenhage, 27 januari 2010, JAR 2010/86 Vergoeding van kosten van de OR Om ervoor te zorgen dat de OR (of...

29 april 2010 

Bestuurdersaansprakelijkheid wegens niet nakoming terugbetalingtoezegging

Hoge Raad 26 maart 2010, LJN: BK9654 Essentie Aansprakelijkheid jegens de bank van een bestuurder die eerst namens de vennootschap toezegt dat met...

29 april 2010 

Beoordeling van een deskundigenbericht

Hoge Raad 12 maart 2010, LJN BK9158 Essentie Het is aan de rechter die over de feiten oordeelt, de conclusies van de deskundigen te waarderen en zo...

29 april 2010 

Aansprakelijkheid wedstrijdleiders van een kartwedstrijd

Gerechtshof Den Haag 19 januari 2010, LJN BL0046 Dit arrest van het Gerechtshof Den Haag van 19 januari 2010 onderstreept dat sportorganisatoren...

29 maart 2010 

Vervolging van ministers voor het ontstaan van de Schipholbrand

Sinds oktober 2005 houdt de Schipholbrand de gemoederen in Nederland bezig. Tot op heden zijn er verschillende juridische procedures aanhangig...

09 maart 2010 

Het ombudsmanrapport Behoorlijk omgaan met schadeclaims in het licht van de behoeften van slachtoffers van rampen

Het in 2009 verschenen rapport van de ombudsman Behoorlijk omgaan met schadeclaims is gebaseerd op een aantal uitgangspunten rondom de behoeften van...

01 maart 2010 

Aansprakelijkheid advocaat voor fouten van ingeschakelde advocaten in het buitenland

De advocaat die de hulp inroept van advocaten in het buitenland voor het verrichten van de werkzaamheden waartoe hij zelf door zijn cliënt is...

26 februari 2010 

Onderlinge draagplicht voor gelijke delen bij alternatieve causaliteit

Hoge Raad 18 december 2009, LJN: BK0873 Essentie Benadeelde is betrokken bij twee elkaar in tijd opvolgende verkeersongevallen. De WAM-verzekeraar...

26 januari 2010 

Werkgever, maak uw werknemer bewust van het gevaar waar u hem voor waarschuwt

Hoge Raad 18 december 2009, LJN: BJ8337 Essentie Werkgeversaansprakelijkheid en het causaliteitsverweer; alleen als de werknemer zich bewust is...

26 januari 2010 

Waar blijven de verzekeringspenningen?

Een particulier schaft een kunstkerstboom aan voor in de woonkamer. In de nacht van 22 op 23 december vliegt de boom spontaan in brand. De op tijd...

17 december 2009 

Ruime uitleg van artikel 6:170 BW aan de hand van alle relevante omstandigheden

Hoge Raad 30 oktober 2009, LJN: BJ6020 Essentie Hoe moet de vraag worden beantwoord of de kans op een fout van een ondergeschikte wordt vergroot...

01 december 2009 

Empirisch onderzoek geeft steun aan Wetsvoorstel Affectieschade

Lees hier het volledige artikel in PDF: Empirisch onderzoek geeft steun aan Wetsvoorstel Affectieschade Auteur Esther...

01 november 2009 

Aspecten aansprakelijkheid beleggingsresultaten

Aansprakelijkheid financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten Banken en verzekeraars hebben in de loop der tijd een grote...

02 oktober 2009 

De ‘effectenlease-arresten’: de bijzondere zorgplicht voor banken

Hoge Raad 5 juni 2009, LJN: BH2811/ BH2815/ BH2822 Essentie Op een bank rust, vanwege maatschappelijke functie en haar deskundigheid, een...

27 juli 2009 

Aansprakelijkheid bij medebezit

Sommige letselschadeslachtoffers hebben het 'geluk' dat er een dader is die zij kunnen aanspreken voor hun schade. Sommige pechvogels kunnen echter...

01 juli 2009 

Medische aansprakelijkheid: wie bewijst de verplaatsing van de wondspreider?

Hoge Raad 19 mei 2009, LJN BH 3148 Essentie Ondanks dat niet is komen vaststaan met welke frequentie de bladen van de wondspreider zijn verplaatst,...

26 juni 2009 

Faillissementscurator ook persoonlijk het schip in?

Hoge Raad 8 mei 2009, LJN: BH1191 Essentie Als gevolg van een faxbericht van een faillissementscurator wordt een strafrechtelijk beslag op een...

26 juni 2009 

Verjaring en stuiting bij medische fouten

Noot bij Rechtbank Rotterdam, 254423/HA ZA 06-272, 30 juli 2008 Eiseres is bij het oversteken van een overweg in botsing gekomen met een metro...

09 juni 2009 

Aansprakelijkheid werkgever voor val tijdens workshop dansen op rolschaatsen

Hoge Raad 19 april 2009, LJN BH 1996 Essentie Een werkgever is op basis van de normen van goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW) aansprakelijk voor...

29 mei 2009 

Privaatrechtelijke aansprakelijkheid van financiële dienstverleners

De zorgplicht van financiële dienstverleners, waaronder de banken, verzekeraars en tussenpersonen, heeft zich de afgelopen jaren in een toenemende...

01 april 2009 

Werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersongevallen

Een bespreking van HR 12 december 2008, LJN: BD3129 Werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersongevallen op grond van de wet Op grond van artikel...

02 februari 2009 

Huishoudelijke hulp - abstract of concreet

Het gebeurt niet zelden dat iemand die door toedoen van een ander letsel oploopt, daarvan (blijvende) beperkingen in het dagelijks leven ondervindt....

01 januari 2009 

Reikwijdte verzekeringsplicht werkgever bij verkeersongevallen

In de arresten Vonk/Van der Hoeven en Bont/Oudenallen heeft de Hoge Raad geoordeeld dat op een werkgever de plicht rust een verzekering af te sluiten...

01 januari 2009 

Manege voor 50% aansprakelijk voor letselschade deelnemer paardrijles

Hoge Raad 3 oktober 2008, LJN: BD7479 Essentie X komt tijdens een paardrijles ten val tijdens haar eerste buitenrit onder begeleiding van een...

04 december 2008 

Wat wil het slachtoffer echt? Behoeften van slachtoffers in het licht van wetsvoorstel affectieschade

Lees hier het volledige artikel in PDF: Wat wil het slachtoffer echt? Behoeften van slachtoffers in het licht van wetsvoorstel affectieschade...

01 december 2008 

Verzekeringsplicht overheidswerkgever voor verkeersongevallen

Mevrouw De Leeuw is als perswoordvoerder werkzaam bij de gemeente. Op een dag rijdt zij in haar eigen auto voor een persconferentie van het...

01 november 2008 

Wordt het recht op schadevergoeding bij wanprestatie beinvloed door een exoneratieclausule in het contract met een afnemer?

Wordt het recht op schadevergoeding bij wanprestatie beïnvloed door een exoneratieclausule in het contract met een afnemer? Uitgangspunt is dat...

15 oktober 2008 

Verhaal van verkeersboetes op werknemers

HR 13 juni 2008, LJN BC8791, C06/232HR Op 13 juni 2008 heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over de vraag of een werkgever verkeersboetes op...

01 oktober 2008 

Werkgeversaansprakelijkheid

Brengt de recente rechtspraak ons een stap verder? In dit artikel staat de jurisprudentie van de Hoge Raad centraal, die in de afgelopen periode...

01 september 2008 

Verhouding uitzendbureau en inlener bij schade veroorzaakt door uitzendkrachten

Als uitzendkrachten bij de inlener schade veroorzaken door een ondeugdelijke uitvoering van hun werkzaamheden rijst de vraagt of het uitzendbureau...

21 juli 2008 

Misverstanden omtrent het recht op erkenning van fouten

Op het grensvlak van aansprakelijkheidsverzekering en het al dan niet vrije spreekrecht van de verzekerde laedens heersen twee hardnekkige - en...

13 juni 2008 

Aansprakelijkheidsrisico´s en de WMO

De inwerkingtreding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) per 1 januari 2007 heeft een enorme impact gehad. Lees hier het volledige...

01 april 2008 

Duurstuiting in de zin van de WAM

Een van de belangrijkste kenmerken van de WAM-verzekering is het eigen recht van de benadeelde jegens de verzekeraar. Dat een benadeelde een eigen...

01 april 2008 

Werkgeversaansprakelijkheid Woon-werkverkeer

Woon-werkverkeer. Goed werkgeverschap. Redelijkheid en billijkheid. Lees hier het volledige artikel in PDF: Werkgeversaansprakelijkheid...

16 maart 2008 

De aansprakelijkheid bij personenvennootschappen

Het Wetsvoorstel personenvennootschappen is een van de wijzigingen in verband met de modernisering van het ondernemingsrecht. De bepalingen worden...

01 februari 2008 

Aansprakelijkheid van toezichthouders

Boekbespreking Aansprakelijkheid van toezichthouders, Cees C. van Dam. Een analyse van de aansprakelijkheidsrisico's voor toezichthouders wegens...

01 februari 2008 

Beroepsaansprakelijkheid notaris - over aansprakelijkheidsdrempels en het spanningsveld tussen zorg- en geheimhoudingsplicht

Het onderhavige arrest gaat onder meer over de beroepsaansprakelijkheid van de notaris. Het arrest is aardig omdat daarin wordt bevestigd dat niet...

01 februari 2008 

Een vlammend bedrijfsuitje

HR 9 november 2007, LJN: BA7557, C05/305HR Essentie Tijdens een bedrijfsuitje gooien werknemers lampolie op een nog hete barbecue. Het partycentrum...

25 januari 2008 

Publicatieverboden en de grenzen van de aansprakelijkheid op Internet

Op 1 november 2007 deed de Rechtbank Amsterdam in kort geding uitspraak in de zaak die was aangespannen door leden van de Koninklijke familie tegen...

01 januari 2008 

Spiegelbeelddekking en onderscheid formele en materiële werkgever

De Hoge Raad wees op 13 juli 2007 een arrest over de uitleg van een verzekeringsvoorwaarde in een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven die...

01 december 2007 

Leidt de 'directe actie' tot een hogere vergoedingsplicht?

Met de 'directe actie' van artikel 7:954 lid 5 BW is een regeling in het leven geroepen voor de situatie dat er meerdere benadeelden zijn en de...

01 november 2007 

Relativiteitsvereiste rem op aansprakelijkheid

Relativiteitsvereiste als rem op aansprakelijkheid: "de nieuwe betekenis" van art. 6:163 BW Er lijkt in het aansprakelijkheidsrecht een duidelijke...

02 oktober 2007 

Omkeringsregel niet dood en begraven

HR 13 juli 2007, LJN: BA4200, C06/096HR Essentie Op de slaapkamer van een vier-jarige jongen breekt brand uit tijdens renovatiewerkzaamheden,...

27 augustus 2007 

Welke verjaringstermijn prevaleert?

HR 15 juni 2007, LJN: BA1414, C05/339HR Essentie Bij de beoordeling van de aansprakelijkheid voor een aanvaring kan als grondslag worden gekozen de...

01 juli 2007 

Heeft de brief van X de verjaring gestuit?

HR 24 november 2006, LJN: AZ0418, C05/159 HR Essentie X heeft WAM-verzekeraar V aangesproken tot vergoeding van zijn schade. X heeft V daartoe...

01 mei 2007 

Directors' Liability and Indemnification

A Global Guide Directors' liability is an increasing concern in boardrooms. Following two decades of high-profile corporate failures in Europe and...

01 januari 2007 

Boekbespreking Notariële aansprakelijkheid

Bij beroepsfouten wordt wel het (nuttige) onderscheid gemaakt tussen evidente fouten en niet-evidente fouten. Lees hier het volledige artikel in...

17 juni 2006 

Proportionele aansprakelijkheid zorgplicht werkgever

Noot bij Hoge Raad 31 maart 2006, C04/303HR, LJN AU6092 Werkgever is ook aansprakelijk voor de gevolgen van onbekende gevaren als het nalaten...

01 mei 2006 

Van overgang verjaring mededeling en erkenning

Van overgang, verjaring, mededeling en erkenning. De grenzen van de polisdekking Het nieuwe verzekeringsrecht brengt belangrijke wijzigingen die...

18 maart 2006 

Dertigjarige verjaringstermijn bij aansprakelijkheid voor asbest

Noot bij Hoge Raad 26 november 2004, nr. C03/227HR, LJN AR3138 Of toepassing van de dertigjarige verjaringstermijn gelet op de eisen van...

01 februari 2005 

Uitgaven Kennedy Van der Laan

Kennedy Van der Laan heeft een aantal eigen uitgaven, te weten: De Code Tabaksblat Deze uitgave is bedoeld als een korte introductie op de Code...

01 januari 2005 

Najaarsbijeenkomst VASR: Voordeelstoerekening [Extern]

Dit evenement heeft plaatsgevonden bij Kennedy Van der Laan en is georganiseerd door de Vereniging Aansprakelijkheids- en...

14 november 2014 

Webinar: Causaliteit bij niet objectiveerbaar letsel [Extern]

Op 9 september 2014 gaf Chris van Dijk een actualiteitencollege over causaliteit bij niet objectiveerbaar letsel, georganiseerd door het...

09 september 2014 

Drieluik Aansprakelijkheid in de bouw, deel 3

In het najaar van 2014 heeft Kennedy Van der Laan het Cursusdrieluik ‘Aansprakelijkheid in de bouw’ in de bouw georganiseerd. Advocaten uit het...

27 november 2014 

Drieluik Aansprakelijkheid in de bouw, deel 2

In het najaar van 2014 heeft Kennedy Van der Laan het Cursusdrieluik ‘Aansprakelijkheid in de bouw’ in de bouw georganiseerd. Advocaten uit het...

13 november 2014 

Drieluik Aansprakelijkheid in de bouw, deel 1

In het najaar van 2014 heeft Kennedy Van der Laan het Cursusdrieluik ‘Aansprakelijkheid in de bouw’ in de bouw georganiseerd. Advocaten uit het...

28 oktober 2014 

Cursus: Actualiteiten werkgeversaansprakelijkheid

Tijdens deze training zijn juridische actualiteiten besproken rondom werkgeversaansprakelijkheid. Daarbij is onder meer aandacht besteed aan de...

23 september 2014 

Cursus: Actualiteiten bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid is nog altijd volop in beweging. Tijdens deze training zijn juridische actualiteiten besproken rondom...

27 oktober 2014 

OO&R-symposium "Verzekering & ADR" [Extern]

"Alternative Dispute Resolution" of - zo men wil - "Anders Dan Rechtspraak" ter beslechting van verzekeringsgeschillen staat steeds meer in de...

19 juni 2014 

Seminar: Product Recall in de Foodsector [Extern]

Tijdens het seminar Product Recall in de Foodsector op 17 juni zijn de theorieën en de actuele wettelijke kaders toegelicht. Peter van den Broek...

17 juni 2014 

Webcollege Goed Werkgeverschap [Kluwer]

Dit webcollege werd gegeven door Chris van Dijk en gaf een overzicht van de ontwikkelingen rondom de volgende artikelen: Art. 7:611 BW: goed...

01 maart 2014 

Cursus: Productaansprakelijkheid en Product-recall

In deze cursus kon men leren tot hoe ver productaansprakelijkheid gaat en tot welke maatregelen uw bedrijf gehouden kan zijn. Aan het op de markt...

10 juni 2014 

Cursus: Fraude in letselschaderegeling

In deze cursus stonden de do’s en don’ts bij (het vermoeden van) fraude in de letselschaderegeling centraal. Recente rechtspraak op het gebied...

20 mei 2014 

Cursus: Actualiteiten asbest

Op 18 maart 2014 heeft de cursus 'Actualiteiten asbest' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333. Voor de werkgever, de eigenaar...

18 maart 2014 

Cursus: Overheidsaansprakelijkheid

Op 18 februari 2014 heeft de cursus 'Overheidsaansprakelijkheid' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmeweg 333. Zowel...

18 februari 2014 

Lezing Bedrijfsregeling Brandregres (BBr) 2014 [Extern]

Per 1 januari 2014 gaan de wijzigingen in de BBr in. Waar gaat het precies over en wat zal de impact hiervan zijn? Peter van den Broek gaf antwoord...

05 november 2013 

Cursus: Complex Letsel [Extern]

Op 19 november 2013 heeft de cursus 'Comlex Letsel' plaatsgevonden in het Novotel Brainpark te Rotterdam. Petra Oskam ging tijdens deze cursus in...

19 november 2013 

Seminar Bestuurdersaansprakelijkheid

Kennedy Van der Laan kijkt met plezier terug op het Seminar Bestuurdersaansprakelijkheid, donderdag 4 april 2013. Op ons kantoor werden ruim 70...

04 april 2013