Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

Werkgever hoeft niet bedacht te zijn op geweld op de werkvloer

Een vestigingsmanager van een uitzendbureau is mishandeld door een uitzendkracht en later herhaaldelijk bedreigd door (voormalige) uitzendkrachten. De vestigingsmanager stelt zijn werkgever aansprakelijk voor de psychische klachten die hij daardoor heeft opgelopen. Het hof is voorshands van oordeel Meer

Is de waarschuwing aangekomen?

Benadeelde werkte voor een kringloopbedrijf in een laadbusje toen hij van de laadklep viel. Het hof is van oordeel dat indien een waarschuwing wordt gegeven – in casu dat de laadklep naar beneden is – ook moet worden geverifieerd dat die waarschuwing is aangekomen. Daarmee verwerpt zij het Meer

Bodemrechter kan beslissing in deelgeschil maar beperkt toetsen

Werknemer heeft een arbeidsongeval en werkgever (en haar verzekeraar X) heeft de aansprakelijkheid erkend. De werknemer had ook een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. Nu wenst verzekeraar X deze uitkeringen uit hoofde van de particuliere AOV te verrekenen ex art. 6:100 BW (zie ook Meer

Productaansprakelijkheid voor een gebrekkige junction box?

Een curator vordert schadevergoeding van een toeleverancier wegens productaansprakelijkheid na levering van gebrekkige/onveilige producten, namelijk ontbrandende junction boxen. Partijen twisten onder meer over de vraag of het gebrek is te wijten aan instructies van de fabrikant en of de Meer

‘Boks’ in plaats van ‘high five’ onrechtmatig?

Eiseres is scheidsrechter bij een potje tafeltennis, die door gedaagde wordt gewonnen. Eiseres en gedaagde zijn ook teamgenoten en na de winst loopt gedaagde langs eiseres, die haar hand omhoog steekt voor een ‘high five’, welke door gedaagde wordt beantwoord met een ‘boks’ (een vuist tegen Meer

Rechter beveelt deskundigenrapport

De rechtbank beveelt eiser om, conform de hoofdregel van art. 195 Rv, op eigen kosten een deskundigenonderzoek uit te laten voeren. Klik hier voor de uitspraak: Rechter beveelt deskundigenrapport Meer

Niet tijdig klagen kan duur komen te staan

Eisers spreken hun advocaten aan na het verlies van een procedure. De rechtbank oordeelt allereerst dat gedaagden zich daarbij niet mogen beroepen op de contractuele bepaling dat binnen een jaar na de gebeurtenis geklaagd had moeten worden. Een dergelijk beding is onredelijk bezwaarlijk nu zij pas Meer

Beroepsaansprakelijkheid advocaat en bewijslastverdeling

Het hof worstelt met een bewijslastverdeling. Een bv heeft haar advocaat verweten dat zij een termijn heeft laten verstrijken. De beroepsfout wordt niet bestreden. De advocaat verweert zich met de stelling dat geen schade is geleden, omdat de stichting waarvan gevorderd werd niet solvabel was. Wie Meer

Gynaecoloog voert borstvergrotingen uit!

Appellant is gynaecoloog. Vanaf 2000 is hij zich gaan toeleggen op esthetische chirurgie. Bij geïntimeerden heeft appellant borstvergrotende operaties uitgevoerd met gebruikmaking van een bepaalde techniek, die niet of nauwelijks in de branche wordt toegepast, althans niet op de wijze zoals door Meer

Advocaat aansprakelijk voor instellen hoger beroep

X heeft een huurgeschil met haar verhuurder, waarover een procedure wordt gevoerd. Nadat X in eerste aanleg heeft verloren, zoekt zij advocaat Y aan. Volgens X heeft advocaat Y vervolgens zonder overleg hoger beroep ingesteld. X wordt daarin niet-ontvankelijk verklaard omdat het belang van de Meer