Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

School ook aansprakelijk voor letsel tijdens schoolreisje

Een docent komt ten val tijdens een schaatsactiviteit met leerlingen. De docent heeft door de val letsel en is voor 79% arbeidsongeschikt geraakt. De rechtbank overweegt dat de schade is geleden in de uitoefening van de werkzaamheden. De activiteit vond plaats tijdens reguliere lestijden en maakte Meer

Werkgeversaansprakelijkheid; Asbesthoudende koorden kijkluikjes grootbroodovens?

Eiser is vanaf 1984 tot medio 2008 in dienst geweest bij gedaagde. Hij lijdt sinds enkele jaren aan de ziekte mesothelioom. Eiser stelt dat hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden is blootgesteld aan asbest. De grootbroodovens waarmee werd gewerkt, zouden kijkluikjes hebben gehad, waar asbest Meer

Inhalen op een kruising

A haalt met zijn motorfiets de auto van B in op een kruising. B slaat, zonder richting aan te geven, plotseling af naar links waardoor A ten val komt en gewond raakt. De rechter oordeelt dat A heeft ingehaald op een plaats waar dat niet geheel zonder gevaar is. Ook al was de voorsorteerplaats voor Meer

Heroverweging schuldverdeling in bodemprocedure

Een snorfietser komt ten val. Deze val is ten dele te wijten aan een auto die geen voorrang verleende en ten dele aan zijn eigen onoplettendheid en schrikreactie waardoor zijn remmen blokkeerden. De rechter oordeelt in de deelgeschilprocedure over de schuldverdeling. Tijdens de bodemprocedure komen Meer

Tram niet aansprakelijk

Automobilist vordert schadevergoeding van tram na aanrijding. Het hof oordeelt dat de reflexwerking van art. 185 WVW van toepassing is en dat de schade in beginsel voor rekening van de automobilist komt behoudens overmacht. Overmacht is niet aan de orde. De trambestuurder is verder niet Meer

Toepassing omkeringsregel bij medicijngebruik in combinatie met alcohol?

A is met zijn auto tegen een door B bestuurde auto aangereden, waarin tevens de op dat moment zwangere C meereed. Als gevolg van dit ongeval zijn zowel C als haar ongeboren kind overleden. D, de echtgenoot van C, spreekt A en zijn verzekeraar aan voor de gevolgen van het ongeval. A en zijn Meer

Rechtbank acht deel klachten slachtoffer ongevalsgerelateerd

De heer X, gedaagde, is aangereden door een vrachtwagen die was verzekerd bij verzekeraar Y, eiser. Eiser heeft aansprakelijkheid voor het ongeval erkend en vordert in deze zaak te verklaren voor recht dat gedaagde geen blijvende klachten aan het ongeval heeft overgehouden, althans niet meer schade Meer

Geen voorschot, want causaal verband onvoldoende vastgesteld

Verzoeker is slachtoffer geworden van een tweetal verkeersongevallen, waardoor hij schade stelt te hebben geleden. Deze schade is deels bevoorschot. Bij deelgeschil wordt thans om nadere bevoorschotting verzocht, vooral nu verzoeker blijvende schade stelt te lijden en verzekeraar zich ineens op het Meer

Verzekeraar dwingen tot mediation in letselzaak?

Verzoekster is met een schadeverzekeraar in discussie over welke klachten van verzoekster gerelateerd kunnen worden aan een verkeersongeval. Verzoekster wil hierover in mediation, maar de verzekeraar acht medische expertise noodzakelijk voordat (verder) onderhandeld kan worden. Kan de verzekeraar Meer

Geen aansprakelijkheid voor een val tijdens gymles

Een basisschoolleerling is ten val gekomen bij een klimoefening tijdens gymles. Hij heeft daardoor zijn arm gebroken en heeft meerdere operaties moeten ondergaan. De rechtbank beoordeelt of de gymdocent heeft gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk Meer