Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

Teveel schakels in de causale keten

Rechtbank Limburg 5 november 2014 Tijdens het afsluiten van de watertoevoer naar aanleiding van een waterleidingbreuk is een boom omgevallen. Daardoor is een gasleiding, waar een deel van de wortels van de boom omheen was gegroeid, gescheurd. De rechtbank acht het waterleidingbedrijf als Meer

Werkgever is aansprakelijk voor schade werknemer die het gevolg is van het gebruik van oplosmiddelen

Rechtbank Limburg 1 oktober 2014 De kantonrechter concludeert dat de werkgever is tekortgeschoten in haar zorgplicht te voorkomen dat haar werknemer schade lijdt als gevolg van het gebruik van oplosmiddelen, doordat niet is gebleken dat de beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen daartegen Meer

Werkgeversaansprakelijkheid voor over hek klimmende werknemer

Rechtbank Oost-Brabant 31 oktober 2014 In dit deelgeschil ligt de vraag voor of de werkgever van X aansprakelijk is voor het letsel dat X heeft opgelopen nadat hij het bedrijfsterrein van zijn werkgever heeft verlaten door over een hek te klimmen en hierbij een vinger heeft verloren. De Meer

Deskundigenrapport kan als basis voor de afwikkeling van de schade dienen omdat daartegen geen zwaarwegende bezwaren bestaan

Rechtbank Oost-Brabant 30 oktober 2014 De rechtbank wijst het verzoek van benadeelde voor recht te verklaren dat de op gezamenlijk verzoek opgestelde deskundigenrapporten niet als basis kunnen dienen voor de afwikkeling van de schade af. Aan het vereiste dat er zwaarwegende en steekhoudende Meer

Aanzegging wettelijke rente is taak advocaat

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 28 oktober 2014 Na een verkeersongeval in 1981 (!) worden de belangen van het slachtoffer door verschillende opvolgende advocaten behartigd. In geschil is of de wettelijke rente naar oud BW juist is aangezegd. Een van de advocaten stelt dat hij de WA-vordering niet Meer

Te veel tijdsverloop tussen aanleveren en vestigen pandrecht?

Rechtbank Gelderland 15 oktober 2014 Eiser X wendt zich tot een notaris met een adviesvraag over certificering van aandelen, waarmee spoed gepaard is. Eveneens ontvangt de notaris een onderhandse pandakte met het verzoek deze te registreren, wat zes dagen later gebeurt. Nadat Y failliet gaat, Meer

Advocaat niet aansprakelijk voor verloren procedure

Rechtbank Midden-Nederland 1 oktober 2014 Een advocatenkantoor wordt aangesproken door een cliënt omdat die niet goed geïnformeerd zou zijn over de risico’s van een procedure. De behandelend advocaat zou geen goede analyse van de zaak hebben gemaakt inzake een bewijsprobleem waardoor Meer

Drie jaar na verkoop klagen is te laat

Gerechtshof Amsterdam 13 mei 2014 Appellant verkoopt zijn woning ten overstaan van de notaris aan een derde. De appellant had hiertoe zijn voormalig echtgenote gevolmachtigd. Thans stelt hij schade te hebben geleden door de verkoop van het pand, waarvoor hij de notaris aansprakelijk stelt; deze Meer

Bestuurders niet aansprakelijk voor niet terugbetalen lening

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 november 2014 X is failliet gegaan, waardoor Y haar aan X verstrekte lening niet terugbetaald krijgt. Net als de rechtbank oordeelt het hof dat Y onvoldoende feiten heeft gesteld om te concluderen dat de (veronderstellenderwijs aangenomen) feitelijke bestuurders Meer

Arbiters niet aansprakelijk voor handtekeningengebrek

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4 november 2014 Drie advocaten hebben opgetreden als arbiters in een arbitrale procedure over bedrog/dwaling bij een aandelenverkoop. Het arbitrale vonnis is per abuis uitsluitend ondertekend door de voorzitter en de griffier bij de arbitrage. Het hof oordeelt dat de Meer