Nieuws - KVdL Nieuwsbrief

Jeroen Zweers: 'Alles begint bij de durf om anders te zijn'

‘Denk niet in zaken, maar in oplossingen’. Jeroen stapte als IT-consultant de advocatuur in. Digitalisering loopt sindsdien als een rode draad door zijn carrière. Meer

Betere beveiliging: sneller aansprakelijk

Cybercrime en cybersecurity: hoe beter de mogelijkheden tot beveiliging, hoe groter de kans dat het slachtoffer aansprakelijk is voor schade als gevolg van falende beveiliging. Meer

Voorwaardelijke verplichtingen in bestemmingsplannen: wel of niet nodig?

In procedures over bestemmingsplannen komt regelmatig de vraag aan de orde of door de gemeenteraad noodzakelijk geachte maatregelen als voorwaardelijke verplichtingen in het plan moeten worden opgenomen. De Afdeling bestuursrechtspraak beantwoordt die vraag vaak bevestigend, maar maakt daarop ook uitzonderingen. Meer

Ziekenhuizen en Menzis ontwikkelen controlesysteem om boetes te voorkomen

Drie ziekenhuizen gaan samen met zorgverzekeraar Menzis een controlesysteem ontwikkelen om het toezicht op het declaratieproces te verbeteren. Door duidelijk afspraken te maken over toepassing van de declaratieregels en de naleving daarvan hopen partijen boetes van de NZa te voorkomen. Meer

Spraakmakende jurisprudentie: Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt over misbruik van recht

Artikel 3:13 BW bevat een wettelijke grondslag voor niet-ontvankelijkheid van bestuursrechtelijke beroepen waarbij misbruik van recht wordt gemaakt. De Afdeling heeft een aantal belangwekkende uitspraken gedaan over misbruik van recht in Wob-zaken. Meer

Bescherming van knowhow in Nederland: huidige stand van zaken en vooruitblik - deel 2

Maarten Schut en Sophie van Loon bespreken de huidige stand van zaken wat betreft knowhow bescherming, het meest recente voorliggende concept voor de richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen en de mogelijke consequenties daarvan voor de Nederlandse situatie. In deel twee wordt dieper ingegaan op de status en handhaving van bedrijfsgeheimen. Meer

Randen euthanasiewet worden opgezocht

Artsen in Nederland maken steeds meer gebruik van de (juridische) ruimte die de euthanasiewet biedt. Sinds de inwerkingtreding van de wet in 2001 is het aantal euthanasiegevallen meer dan verdubbeld. Meer

Wetsvoorstel toezicht kredietunies, een reddingsboei voor het MKB?

Het is geen geheim dat sinds het uitbreken van de financiële crisis de financiering van het midden- en kleinbedrijf onder druk staat. Als gevolg van moeilijkheden die ontstaan zijn door de crisis, zoeken MKB-ondernemers naar alternatieve wijzen van financiering, waaronder de kredietunie. Meer

Intrekking exploitatievergunning coffeeshop onrechtmatig

Intrekking exploitatievergunning coffeeshop op grond van de Wet Bibob wegens te grote voorraad softdrugs is onrechtmatig. Meer

Opzegging van kredietovereenkomsten nu nog lastiger voor banken?

Niet alleen bij het aangaan, maar ook bij het opzeggen van een kredietovereenkomst speelt de zorgplicht van banken een rol. Uit lagere rechtspraak volgt dat banken een zorgvuldige belangenafweging dienen te maken als zij de kredietrelatie opzeggen. Een recent arrest van de Hoge Raad maakt deze belangenafweging nog gecompliceerder. Meer