Nieuws

Herplaatsing bij ontslag: werkgevers moeten zich inspannen

Onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is ontslag alleen mogelijk als de heeft gekeken naar herplaatsing. Hoe ver reikt deze verplichting? Meer

eBook FinTech: De laatste (juridische) ontwikkelingen

Het is tegenwoordig bijna onmogelijk om een krant open te slaan zonder de term ‘FinTech’ tegen te komen. Ook de politiek houdt het onderwerp nauwlettend in de gaten. FinTech zou zo baanbrekend zijn dat het de gevestigde financiële orde wel eens geheel op haar kop zou kunnen zetten. FinTech zou Meer

Bevoegdheid tot tenuitvoerlegging p-v verificatievergadering verjaart na 20 jaar

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat voor de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van een proces-verbaal van de verificatievergadering dezelfde verjaringstermijn geldt als voor de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van een rechterlijke uitspraak (art. 3:324 BW). Meer

Voorwaardelijk ontbinden na ontslag op staande voet nog mogelijk?

Ontslag op staande voet gevolgd door een voorwaardelijke ontbindingsprocedure kan dat nog onder de WWZ en, zo ja, wordt het gewenste effect bereikt? Meer

Chambers and Partners Europe Rankings 2016

Chambers and Partners heeft haar rankings voor 2016 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks onder cliënten uitvoert in de markt stelt Chambers and Partners een lijst samen van advocatenteams per rechtsgebied. Meer

Bestuurder persoonlijk onder vuur bij terugvordering subsidie

Bestuurders van gesubsidieerde rechtspersonen liggen geregeld onder vuur voor onregelmatigheden bij het gebruik van de subsidie en de administratieve verwerking daarvan. Bestuurdersaansprakelijkheid ligt op de loer. Meer

Belangrijke wijzigingen in de Wet werk en zekerheid

Asscher stelt belangrijke wijzigingen voor, voor verschillende knelpunten op de arbeidsmarkt. Meer

De curator als belanghebbende en turboliquidatie

Al geruime tijd is er met name in de literatuur relatief veel aandacht voor twee zaken die verband houden met rechtspersonen die aan het einde van hun (economische) levensduur zijn. Meer

Onbekend maakt onbemind? Medezeggenschapsrechten van werknemers in faillissementssituaties

SER maakt inzichtelijk welke medezeggenschapsrechten werknemers hebben voor, in en na faillissement van de onderneming. Meer

Een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst: wanneer mag het wel?

Sinds 1 januari 2015 is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd slechts geldig indien is gemotiveerd waarom zwaarwegende bedrijfsbelangen dit beding noodzakelijk maken. Meer